Наредба за поддържане на чистотата, организация на сметосъбирането, сметоизвозването, поддържане депата за отпадъци и екологията на Община Ветрино

НАРЕДБА

 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО,СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО, ПОДДЪРЖАНЕ ДЕПАТА  ЗА ОТПАДЪЦИ И ЕКОЛОГИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

 

 

 

Ветрино, декември 2004 година

 

 

ГЛАВА  ПЪРВА

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/ал.1/ Наредбата регламентира обществените отношения свързани  с поддържането на чистотата, организацията на сметосъбирането, сметоизвозването, поддържането на депата за отпадъци и екологията на ОБЩИНА ВЕТРИНО.

/ал.2/ Настоящата наредба урежда правомощията на общинската администрация, свързани с  осъществяването на дейностите и целите в ал. 1 ,както и реда на констатиране  на нарушения и налагане на санкции при не изпълнението им.

Чл.2 Наредбата се прилага за населените места на територията на ОБЩИНА ВЕТРИНО и се отнася до всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до фирмите и поделенията им, организациите и учрежденията на общината.

 

 

 

ГЛАВА  ВТОРА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКИ ВИД И ЧИСТОТА

В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

Чл.3 Забранява се:

1./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изхвърлянето на смет извън определените за това места и съдове.

2./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изгарянето на органични /растителни и животински/ и  неорганични /пластмасови, гумени и др./ отпадъци.

3. ./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, неугасена сгур, строителни органични отпадъци и други предмети, които биха повредили целостта на съдовете или сметосъбирачните машини.

4. Изхвърлянето на огнеопасни, взривоопасни, отровни и  токсични отпадъци в поречията на реки, дерета, водоеми,кариери и др. обществени места.

5. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изгарянето на смет в клетките или съдовете за твърди битови отпадъци /ТБО/.

6. Изхвърлянето на промишлени отпадъци извън определените за това места.

7. Повреждането или разместването на съдовете за отпадъци.

8. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопна маса, строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите край деретата, по зелените площи, пасищата, нивите, канали, трайни и горски насаждения, пътища и други освен на определените за целта места.

 

9. Замърсяването от гражданите на местата за отдих в парковете  и зелените площи

10. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изхвърлянето на животински трупове освен на определените за целта места.

11. Отглеждане, извеждане и пускане на животни, птици  по улиците, площадите, зелените площи и спортните терени.

12. Отглеждане на пчели, животни и птици, несъобразно с хигиенните изисквания на нормативната уредба.

13. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Изтичането на нечисти води по улиците, площади, места за обществено ползване, затревени площи и в открити септични ями.

14. Изливането в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически вредни вещества.

15. Замърсяването и повреждането на водоизточници и водни площи.

16. Вливането на промишлени води във водни басейни без предварително изградени съоръжения или повредени такива.

17. Включването /изхвърлянето/ в канализацията на отпадни води от обори и селскостопански сгради.

18. Смяната на масла, гресирането, миенето и извършването на ремонт на МПС извън определените за това места по тротоарите, уличните платна и др.

19. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Разполагането по уличните платна, тротоарите и зелените площи на бракувани, в движение или спрени от движение МПС, купета от такива, ремаркета, прикачен инвентар и др.

20. Паркирането около съдовете за смет по начин възпрепятстващ почистването им.

21. /нова, приета с Решение 429 от 30.11.2005г/ Заграждането на прилежащите тротоарни и зелени площи с цел отглеждане на животни и култури за лично ползване.

22. /нова, приета с Решение 429 от 30.11.2005г/ Складирането и/или заграждането на строителни материали, дървен материал, отпадъци и други подобни предмети за лични нужди, върху прилежащите към жилищата и търговските обекти площи.

 

Чл.4. Отоплителните материали /дърва, въглища и др./ и земеделска продукция, да се стоварват само на тротоарите и да се прибират в срок до 48 часа, като мястото се почисти.

 

Чл.5. Задължават се:

1. Фирмите, извършващи търговска или производствена дейност, да осъществяват зареждането и изнасянето на суровини, материали, стоки, амбалаж и отпадъци без престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното замърсяване; да опазват и поддържат добър вид на намиращите се пред тях тротоари, цветни насаждения, уличното платно и тревните площи.

2. Водачите на превозни средства да ги оборудват, така че от тях да не се разпиляват строителни отпадъци: материали, пръст, въглища, разтвори, масла и други.

3. Собствениците на впрегатни животни, които се движат в населените места, да им поставят престилки.

Чл.6. Поддържането на чистотата на производствените, административните, обществени и жилищни сгради, складове, гари, гаражи и др. имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.

4. /Нова с   реш. № 643/30.03.2007/ Собственици, наематели и ръководители на фирми, учреждения, заведения и обществени организации да поддържат външните части на сградите и имотите в естетически и безопасен за живота и здравето на гражданите вид, както и да поддържат чистотата в притежаваните от тях имоти и прилежащите им терени.

 

Чл.7. Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са прилежащи към жилищните сгради и търговските обекти ,се извършва от  юридически и физически лица, които стопанисват съответните сгради.

 

Чл.8. /Изм. с реш. 427 от 30.11.2005г/ Почистването на прилежащите територии се извършва постоянно. При провеждането на кампании общината осигурява транспорт за извозване на големи отпадъци.

 

Чл. 9. Здравните заведения се грижат за опасните отпадъци, като спазват действащите нормативни документи.

 

Чл.10. Забранява се паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други видове площи със суха трева.

 

Чл.11. Забранява се оставянето на разпиляна смет при събирането и от лицата обслужващи сметосъбирачните машини.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО,СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

 

Чл.12. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/ Общината организира дейността по сметосъбирането, сметоизвозването на ТБО до общинското депо поддържането в чист и естетичен вид на  населените места.

 

Чл.13. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/Изм. с реш. 427 от 30.11.2005г/ Местата за депониране на органични отпадъци се определят със Заповед на Кмета на общината”.

Чл.14. Общината извършва  метене, почистване и поддържане чистотата и естетическия вид на улици и площади в централната част на селата.

 

Чл.15. /Изм. С реш.№ 643/ 30.03.2007/ Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването по  села  е длъжна да спазва утвърдения график ,като не допуска препълване на съдовете за смет, разпиляването на отпадъци от тях и около тях .

 

Чл.16. /Отменен с  реш. 427 от 30.11.2005г/

 

Чл.16. /Изм. С реш. № 643/30.03.2007/По улиците и площадите в централните части на селата Общината осигурява кошчета за отпадъци.

 

Чл.17./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/

/1/ Производствените и търговските фирми и заведения за хранене са длъжни да уредят въпросите свързани с промяна на предназначението на техните обекти, да ги декларират и заплатят полагащата им се такса “Битови отпадъци”.

/2/ /Нова  с  реш. № 643/30.03.2007/ До уреждането на тези въпроси, лицата по предходната алинея, си осигуряват сами, по договор с общината или с фирмата по сметосъбирането и сметоизвозването стандартни съдове за смет, като заплащат цена за услугата, определена с Решение на Общинския съвет.

 

Чл.18./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/За поставяне съдовете за смет общината изгражда площадки за поставянето им.

 

Чл.19./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/Определянето на местата на съдовете за смет и преместването се извършва от общинска администрация, съобразно възможностите за поставяне , извозване и отдалечеността им от жилищата.

 

Чл.20./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/Общината контролира състоянието на общинското депо за ТБО и депата за биоразградими отпадъци.

 

Чл.21./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/Дейностите по поддържането на депата за отпадъци се извършва от специализираната фирма по сметосъбиране и сметоизвозване, с която общината има сключен договор.

 

Чл.22 ./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/Управлението на дейностите по депонирането на отпадъците се организира като се спазват следните принципи:

1.Да не представлява непосредствен риск за здравето на човека и околната среда.

2.Рационално използване на наличните суровини и ресурси.

3.Екологично управление на отпадъците.

4.Поемане на пълна имуществена отговорност за замърсяване на околната среда.

Чл. 23./Нов с реш. № 643/30.03.2007/ Забранява се:

  1. Използването на друг тип съдове за смет, освен предоставените от общината /сметопочистващата фирма.
  2. Преместването на съдовете за смет от определените места.
  3. Изхвърлянето на съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да увредят тях или сметосъбиращите машини:

а/ животински и растителни;

б/ едрогабаритни предмети, които не се побират в съдовете;

в/ земни маси и строителни отпадъци;

г/ незагасена жар, фасове;

д/ боядисващи, експлозивни, опасни, токсични

  1. Изхвърлянето на ТБО от балкони и жилищни сгради.
  2. Изхвърляне на ТБО, строителни и др. неорганични отпадъци от депата за биоразградими отпадъци.
  3. Замърсяването на обществени терени /тротоари, улични платна, площади, зелени площи/ от строителни материали, амбалаж, опаковки, остатъци от храна, цигари /фасове/, стъкла и др.
  4. Транспортирането на инертни и течни материали, продукти, земни маси, селскостопанска продукция и др. в неуплътнена каросерия.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 24./Изм. С реш. № 643/30.03.2007/При извършване на строителни или строително-ремонтни дейности по инфраструктурата.

/1//нова с реш. № 643/30.03.2007/Изнасянето на строителни отпадъци, земни маси и хумосния  пласт да става след издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО от Кмета на общината, като в едномесечен срок след приключване на дейността се възстановят хумусния пласт, растителността, уличната и тротоарната настилка.

/2/ /Нова с  реш. № 643/30.03.2007/ В благоустроени райони, изнасянето на отпадъци да се извършва до края на третия работен ден

Чл.25./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Складирането на строителни материали и разтвори на тротоарите и уличните платна се извършва след съгласуване със службите на общинска администрация за определен срок, без да се затруднява движението на гражданите, след изтичане на разрешения срок се налага и принудително освобождаване, като разходите са за сметка на собственика.

Чл.26./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Площадките, на които се извършва строителна и строително-ремонтна дейност, се разрешават от общината и се  ограждат с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради.

Чл.27. /Изм. с реш. № 643/30.03.2007/ Забранява се:

1.Изхвърлянето на строителни отпадъци от етажите на строителния обект.

2.Отвеждането на води от строителната площадка по тротоарите и уличните платна.

Чл.28./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/ След окончателното завършване на строителната и строително-ремонтната дейност, собственикът е длъжен да възстанови естетическия вид на използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта, съхранението на материалите и от строителната дейност.

Чл. 29. /Нов с реш. № 643/30.03.2007/ Превозът на строителни, отоплителни материали и всякакъв вид отпадъци да се извършва от превозни средства с добре уплътнета каросерия, а за лесно разпиляеми материали – в покрити превозни средства.

ГЛАВА ПЕТА

ОПАЗВАНЕ   НА   ОКОЛНАТА   СРЕДА

 

Чл.30./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/ За опазване на околната среда общината извършва следните дейности:

1.Защитава интересите на гражданите по отношение на околната среда в общината.

2.Разработва и изпълнява Програма за дейностите по управление на отпадъците, съгласувана с РИОСВ и одобрена от Общинския съвет.

3.Предприема мерки и действия за опазване на защитените природни обекти, флората и фауната.

Чл. 31/1/./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/ Общината може да изисква от фирмите да извършват ОВОС за проектите и производствените им дейности, както и периодични изследвания за тяхното въздействие върху екологичното равновесие в околната среда на територията на общината.

/2/Общината организира публични обсъждания на проектите за ново строителство и тяхното въздействие върху околната среда.Общината може да спира изпълнението на проекти и производства, за които ОВОС е отрицателна или могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото здраве.

Чл.32/1/./Изм. с реш. № 643/30.03.2007 /За осигуряване на екологосъобразна среда  в населените места на общината са изградени и поддържат паркове, благоустроени зелени площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи.

/2/ Изм. с реш. 427 от 30.11.2005г/

Премахването на дървесна растителност / стари и болни дървета и при строителство/на тези територии, както  и окастрянето на клони, се извършва със Заповед на Кмета на общината.

Чл.33 ./Изм. с реш. № 643/30.03.2007//

Изм. с реш. 427 от 30.11.2005г/.

/1/Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик.

/2/Задължават се ръководителите на фирми и организации, директорите на училища и детски градини и ръководителите на културни и социални домове да поддържат в естетически вид и   да опазват дворните пространства, парковете и зелените площи, прилежащи към управляваните от тях имоти.

/3/Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват съществуващата дървесна растителност.

/4/ /нова. с реш. 427 от 30.11.2005г/

Поддържането на селските паркове, градините и териториите – общинска собственост се осъществява от кметовете и кметските наместници по населени места, съобразно тяхната териториална компетентност.

Чл. 34. /Нов с реш. № 643/30.03.2007/ Инвеститорите и строителните фирми са длъжни:

/1/ Когато в проекта се предвижда отсичане на растителност върху територии публична общинска собственост, това да става след издаване на разрешително от Кмета на Общината.

/2/ За предвидената за унищожаване растителност да заплащат такса в общината или да предприемат компенсаторно озеленяване.

/3/ Да отстраняват за своя сметка или заплащат всички нанесени щети върху дървета, зелени площи и декоративна растителност.

Чл.35./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/ Забранява се:

1.Горенето на гуми, трева и др. отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в парковете, на уличните платна и тротоарите.

2.Чупенето,повреждането, отсичането на клони за бране на липов цвят, диви кестени,плодове, семена, нараняване на кората и други подобни.

3.Повреждането, изсичането или изкореняването на дървета и храсти без разрешение на Кмета на Общината.

4.Заковаване на рекламни табели и предмети по дърветата.

5.Изхвърлянето на  насипан със сол сняг в градините или около  стволовете  на дърветата.

6.Късането и изкореняването на засадените цветя, храсти и дръвчета в обществените градини и паркове.

7. Косенето на трева в зелените площи без разрешение  получено по установения ред.

8.Паркирането и преминаването на коли в благоустроените зелени площи.

9.Ловенето и убиването на полезен дивеч на пойни птици, гълъби, гугутки и други, събирането на яйцата им, повреждането на изкуствените хранилки, птичи къщички и гнездата им в парковите и градинските площи на общината и защитените територии.

10.Копаенето и вземането на полезни изкопаеми от общински имоти без разрешение за търсене и проучване или концесия за добив съгласно ЗПИ и след предоставено право на ползване върху имота по надлежния ред.

11. Преминаване на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в озеленени площи, без да е извършено съгласуване с техническата служба на общинската администрация и заплатено обезщетение или последващо възстановяване на нанесените щети.

12. Използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с търговска и рекламна цел.

13. Унищожаването на зелени площи и насаждения.

 

ГЛАВА    ШЕСТА

КОНТРОЛ

 

Чл.36. /Изм. с реш. № 643/30.03.2007 /Контрол на настоящата НАРЕДБА се възлага на:

  • Кмета на общината и кметовете на населените места;
  • РПУ –Провадия – участък Ветрино

Чл. 37. /Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Кметовете на населени места и кметските наместници упражняват контрол и носят отговорност за допускане създаването на “криминални сметища” и други замърсявания  в рамките на своята териториална компетентност.

Чл.38./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Нарушенията по този наредба се констатират с Акт издаден  от  длъжностните лица.

Чл.39. /Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Лицата, които могат да съставят актове по тази Наредба са: служители от  общинска администрация определени със заповед на кмета на Общината, служители от ПУ Ветрино и кметовете на населените места.

Чл.40. /Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Наказателното постановление се издава от  Кмета на Общината.

Чл.41./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Административно – наказателно производство по тази Наредба се извършва по реда на ЗАНН.

 

ГЛАВА   СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.42./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Нарушителите на тази Наредба се наказват с глоба от 150 до 500 лева съгласно Закона за управление на отпадъците и Закона за устройството на територията, а при повторно нарушение от 300 до 1000 лв.

Чл. 43 ./Нов с реш. № 643/30.03.2007/ За явно маловажни случаи на нарушения относно замърсяване на околната среда, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция, глоба от 10 до 50 лева.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ

 

§1./Изм. с реш. № 643/30.03.2007/Тази Наредба се издава на основание чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и Закона за устройство на територията.

§ 2 Смяната на отработените моторни масла в община Ветрино следва да се извършва в лицензирани сервизи.

§ 3 Негодните за употреба батерии и излезлите от употреба луминисцентни лампи се предават на фирми, които са лицензирани за събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на опасни отпадъци.

§ 4.Настоящата Наредба влиза в сила след приемането и от Общинския съвет.

§ 5.Наредбата може да бъде  актуализирана от Общинския съвет в съответствие с новоприети нормативни документи.

§6.Настоящата наредба  изменя  Наредбата за обществения ред на Общински съвет Ветрино, както следва:

1) в чл.1 ал.1 отпада израза “ природосъобразна екологична среда и чистотата”

2) отменят се чл. 20 и 22

3) наименованието на Раздел ІV се изменя така: “Раздел ІV Поддържане на естетичен вид на населените места, опазване на обществените имоти,предназначени за общо ползване”

4) член 24 се изменя така:

“Чл.24. Гражданите, ръководителите на предприятия и учреждения,организации,заведения и наемателите им са длъжни да поддържат в естетичен вид дворове, улици, площади, градини, паркове и зелени площи.

5) отменя се ал.6 на чл.24.

6) в чл.27 израза ”съдове за отпадъци” отпада.

7) чл. 30 се отменя.

8) чл.35 се отменя.

§ 7.Наредбата е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 286  Протокол № 13 от 29.12.2004 година.

§ 8. Наредбата е променена с реш. 427 от 30.11.2005г/

§ 9. Наредбата е променена  с реш. № 643/30.03.2007/