Наредба за реда за разполагане и ползване на временни и преместваеми обекти и съоръжения за търговски и други обслужващи дейности на основание чл. 56, ал.1 и ал.2 от зут

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ  СЪОРЪЖЕНИЯ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕТРИНО

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1.(1).Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията, оформлението и урежда реда за поставяне на преместваеми съоръжения върху имоти частна и публична общинска и държавна собственост, както и върху имоти собственост на физически и/или юридически лица.

(2).Преместваемо съоръжение по смисъла на тази наредба е обект, предназначен за търговски или други обслужващи дейности, който не е трайно свързан с терена и не нарушава целостта на настилката под него.Преместваемите съоръжения са елементи от системата на селищното обзавеждане.

(3).Преместваеми съоръжения по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи  на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

(4).Преместваеми съоръжения по ал.1 могат да се поставят и върху държавни, общински или частни терени /парцели/, върху които не е осъществено предвиденото съгласно плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ строителство, до неговото осъществяване.

(5).Преместваеми съоръжения се поставят, с разрешение на Главния архитект на Община Ветрино, при спазване на градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно- хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

Чл.2.Не са предмет на тази наредба:

(1).Преместваеми съоръжения, разположени в терени, определени с регулационен план за пазари и базари.

(2).Рекламно-информационни съоръжения, регламентирани с друга наредба на Общинския съвет.

(3).Временни обекти, съгласно част І, глава ІІІ, раздел VІІІ от ЗУТ.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Чл.3.По своето предназначение, вид и размери преместваемите съоръжения могат да бъдат:

(1).Обслужващи търговията:

1.1.Павилион – с максимална площ до 25 кв.м. и максимална височина до 3м.;

1.2.Фургон – с максимална площ до 25 кв.м. и максимална височина до 3м.;

1.3.Сергия – с максимална площ до 10 кв.м.;

1.4.Кабина – с максимална площ до 4 кв.м. на един модул и максимална височина до 3 м.;

1.5.Маса и колички – с максимална площ до 3 кв.м. и с максимална височина на частично слънце защитно покритие, ако има такова до 3 м.;

1.6.Временна базарна конструкция;

1.7.Слънце защитно устройство /чадър, сенник, тента и др./ на височина минимум 3 м.от тротоара.

(2).Обслужващи транспорта:

2.1.Спирков навес, обслужващ пътническия  транспорт;

2.2.Павилион за продажба на билети или обслужващ пътническия транспорт;

2.3.Контейнерна бензиностанция /газостанция/.

(3).Обслужващи рекреацията:

3.1.Спортни, атракционни и детски съоръжения;

3.2.Телефонна кабина;

3.3.Павилион за охрана /на паркинг и др./ - с максимална площ до 4 кв.м.

Чл.4.Преместваемите съоръжения съгласно чл.3 ал.1 могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки и услуги, както следва:

1.дребно пакетирани хранителни стоки;

2.печатни произведения;

3.цветя;

4.цигари;

5.ядки;

6.сладолед;

7.кафе и закуски;

8.плодове и зеленчуци;

9.фишове за тото и лотарийни билети;

10.стоки с акционен характер , свързани с честване на празници;

11.парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

12.услуги от битов характер;

13.конфекция и др.подобни.

РАЗДЕЛ ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ И РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

Чл.5.Проектите за всички преместваеми съоръжения са по индивидуален или унифициран дизайн и се одобряват от Главния архитект на Община Ветрино.

Чл.6.Забранява се разполагането на:

1.сергии извън границите на определените от Главния архитект площи за пазари;

2.разполагане на всички видове преместваеми съоръжения, с изключения на маси, в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения.

3. разполагането на всички видове преместваеми съоръжения,когато закриват входове, витрини, прозорци от партерния етаж от сградите, затрудняват или възпрепятстват пешеходното движение и обслужването в тях;

4.поставянето на допълнителни конструктивни елементи /навеси, сенници, подвижни маси, плотове и др./ извън обема на търговските съоръжения;

5.поставянето на реклами, освен когато това е предвидено в проектната документация и е издадено отделно разрешение за поставяне на реклама.

РАЗДЕЛ ІV. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ.

Чл.7.(1).Преместваеми съоръжения по чл.3 се разполагат върху терени публична и частна общинска собственост на територията на Община Ветрино, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на цялостни подробни схеми за разполагане, изготвени от отдел “ТСУ, С и ООС” и одобрени от Главния архитект на Общината, на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ.

(2).Заинтересовани лица, желаещи поставянето на преместваеми съоръжения по ал.1 подават писмена молба до Кмета на Община Ветрино.

Чл.8.(1).Схемите по чл.7, ал.1 се изготвят за територии предложени от кметовете на населените места, кметските наместници, началниците на отдел “ТСУ, С и ООС” и “ОС, С, ИСП”. Върху картен материал в М 1:1000 се обозначават местата за разполагане на единичните съоръжения, както и вида на преместваемите съоръжения по чл.3, съгласно унифицирана сигнатура.

(2).Подробни схеми за разполагане се изготвят за всяко единично съоръжение, както и за съоръженията разположени в група върху извадка от кадастъра с нанесени подземни съоръжения в М 1:1000.На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите съоръжения и необходимите отстояния между тях.

Чл.9.Цялостната и подробна схема за разполагане се съгласуват с:

1.КАТ – при необходимост;

2.БТК – при необходимост;

3.НЕК – Енергоснабдяване;

4.”В и К”.

Чл.10.Отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения по одобрените схеми се извършва по реда на Наредбата за реда за придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество.

Чл.11.(1).След изпълнение на процедурите в чл.7-10  Главният архитект на Община Ветрино издава разрешение за поставяне на преместваемото съоръжение или отказва да издаде такова с мотивиран отказ.

(2).Разрешението за поставяне по ал.1 съдържа всички необходими данни за индивидуализиране на съоръжението /вид, размер, заемана площ в кв. метри, период на заемане на терена, дължими такси или наеми/.

Чл.12.(1).При издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения по смисъла на настоящата наредба се заплаща такса, определена в Наредба на Общински съвет Ветрино  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветрино.

(2).Таксите се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(3).При ползване на мястото повече от месец таксите се заплащат месечно.

(4).Таксите се плащат в определени размери, независимо от това колко време, съответно през деня или месеца е заемано мястото.

РАЗДЕЛ V. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ.

Чл.13.(1).Преместваеми съоръжения се разполагат върху терени публична и частна държавна собственост, при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна схема за разполагане.

(2).Схема по ал.1 се изготвя от инвеститора, съгласувано с ведомството, което стопанисва терена, а за останалите случаи с Областния управител.

(3).Схемата по ал.1 се одобрява от Главния архитект на Общината и се нанася в цялостната схема на населеното място.

Чл.14.Изработването и съгласуването на схемите по чл.13 се извършва по реда на  чл.9.

РАЗДЕЛ VІ. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОСТАВЯНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪРХУ ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.

Чл.15.(1).Преместваеми съоръжения се разполагат върху терени частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна схема за разполагане.

(2).Схемата по ал.1 се изготвя от собственика /собствениците на терена/.

Чл.16.(1).Изработването и съгласуването на схемите по чл.15 се извършва по реда на  чл.9.

(2).Одобрената схема по чл.15 се нанася в схемата на населеното място служебно от отдел “ТСУ, С и ООС”.

РАЗДЕЛ VІІ. ВЪТРЕШНО СЛУЖЕБЕН  КОНТРОЛ.

Чл.17.Контролът за законността и правилността на актовете и отказите издадени по реда на тази Наредба от Главния архитект и от длъжностните лица в отдел “ТСУ, С и ООС” се упражнява от Кмета на Община Ветрино.

Чл.18.Преместваемите съоръжения са незаконни и подлежат на премахване

когато:

1.са поставени в отклонение с изискванията на настоящата наредба;

2.са поставени без необходимите одобрени проекти и /или/ без разрешение за поставяне;

3. са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне.

Чл.19.(1).Премахването на незаконно поставени съоръжения се извършва по следния ред:

1.упълномощени длъжностни лица от отдел “ТСУ, С и ООС” съставят констативен акт;

2.въз основа на съставения констативен акт, Кметът на Общината издава заповед за доброволно премахване на незаконно поставеното съоръжение на основание §2 ал.1 от допълнителни разпоредби на ЗУТ;

3.след изтичане на срока за доброволно премахване, указан в заповедта по т.2 се преминава към принудително изпълнение, като премахването на съоръжението се извършва от Общината за сметка на нарушителя.Въз основа на протокол за извършените разходи Общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на чл.237 б.”з” от Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл.20. Главният архитект на Общината, след надлежно сезиране или самосезиране  може да  отмени издадено разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, когато:

1.мястото не се използва по предназначение;

2.не се използва от лицето на което е предоставено;

3.когато обществени нужди налагат това;

4.при не плащане на дължимите такси и наеми за повече от два месеца или системно забавено плащане.

Чл.21.За въпроси неуредени в тази наредба се прилага Закона за административното производство.

РАЗДЕЛ VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22.(1).Наказва се с глоба от 50 /петдесет/ лева, ако не подлежи на по- тежко наказание длъжностно лице, което:

1.не изпълни изцяло или частично задълженията, възложени му по тази наредба;

2.не изпълни писмено нареждане на по-горестоящ административен орган във връзка с настоящата наредба;

3.не издаде в срок съответния административен акт или документ;

4.не се произнесе в 30 дневен срок по молба или предложение за издаване на административен акт или по жалба по такъв;

5.не изпрати в седем дневен срок жалба или протест срещу административен акт – свързан с тази наредба, на по-горестоящ административен орган;

6.разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи в нарушение /отклонение/ от наредбата;

7.съгласува, одобри или утвърди документ в нарушение /отклонение/ от наредбата;

8. не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно поставяне на преместваемо съоръжение;

9.разреши или допусне да бъдат свързани инженерни мрежи с незаконно поставено преместваемо съоръжение. Същото се отнася и за доставчика на електроенергия.

(2).Наказва се с глоба по ал.1 и проектантът, който предаде или допусне да бъдат предадени на физически или юридически лица проекти или документи, касаещи предмета на наредбата, които не са оформени в съответствие с нормативните изисквания.

(3).При повторност на нарушението по ал.1 и 2 наказанието е глоба в размер до 150 лева.

Чл.23.Наказва се с глоба от 50 до 500 лв. ако не подлежи на по-тежко наказание този който:

1.извършва дейност по поставяне на преместваемо съоръжение в нарушение /отклонение/ от настоящата наредба;

2.не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

3.премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваемо съоръжение, поставено по съответния ред, без разрешение на компетентните органи;

4.постави незаконно преместваемо съоръжение и не го напусне, след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност;

5.не извършва възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди в следствие на осъществената от него незаконна дейност;

6.не изпълни в определен срок заповедта по чл.19 ал.1 и 2 за премахване на незаконно поставено преместваемо съоръжение.

Чл.24.За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по тежко наказание, глобата е от 50 до 500 лева.

Чл.25.(1).Наказателни постановления се издават от Кмета на Общината въз основа на акт за установяване на административно нарушение, съставен от упълномощените длъжностни лица от отдел “ТСУ, С и ООС”.

(2).Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

РАЗДЕЛ ІХ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1.Тази наредба е изготвена на основание на чл.56  от ЗУТ.

§.2.Захранването на обектите се осъществява с временни връзки и мрежи.

§.3.Настоящата наредба е приета от Общински съвет – Ветрино с Решение № 443 от Протокол № 28 от 22.12.2005г. на основание чл.22, ал.1  от ЗМСМА и отменя всички досега действащи нормативни актове на Общинския съвет, по въпросите, които урежда.

§4.Промени, изменения и допълнения в настоящата наредба се извършват по реда на приемането й.

§5.Всички поставени съоръжения без необходимите разрешителни, до влизане в сила на настоящата Наредба, следва да се приведат в съответствие с нея в шест месечен срок от влизането й  в сила.